علیپورشهیربهاره, اصفهانی خالقیآتنا, عرب زادهمهدی, و علیپور شهیرمونا. 2021. “تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب کرونا و مولفه های آن بر پزشکان در دوره همه گیری بیماری کرونا: تاثیر ذهن آگاهی بر اضطراب کرونا و مولفه های آن بر پزشکان ”. فصلنامه نفس 8 (2). https://journals.sbmu.ac.ir/nafas/article/view/36063.