علیپورشهیرب.; اصفهانی خالقیآ.; عرب زادهم.; علیپور شهیرم. تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب کرونا و مولفه های آن بر پزشکان در دوره همه گیری بیماری کرونا: تاثیر ذهن آگاهی بر اضطراب کرونا و مولفه های آن بر پزشکان . فصلنامه نفس, v. 8, n. 2, 23 سپتامبر 2021.