محمدخانا.; کمالی نژادم.; سرمدیانح.; لطیفیس. ا.; بهرامیم.; حسین زادهو.; نجفیب.; سعیدیف. کارآزمایی بالینی شربت موکوزیفت: یک فرآورده طبیعی جهت بهبود علایم بالینی بیماری COVID-19. فصلنامه نفس, v. 7, n. 1, 11 ژانویه 2021.