علیپورشهیرب., اصفهانی خالقیآ., عرب زادهم., & علیپور شهیرم. (2021). تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب کرونا و مولفه های آن بر پزشکان در دوره همه گیری بیماری کرونا: تاثیر ذهن آگاهی بر اضطراب کرونا و مولفه های آن بر پزشکان . فصلنامه نفس, 8(2). Retrieved از https://journals.sbmu.ac.ir/nafas/article/view/36063