محمدخانا., کمالی نژادم., سرمدیانح., لطیفیس. ا., بهرامیم., حسین زادهو., نجفیب., & سعیدیف. (2021). کارآزمایی بالینی شربت موکوزیفت: یک فرآورده طبیعی جهت بهبود علایم بالینی بیماری COVID-19. فصلنامه نفس, 7(1). Retrieved از https://journals.sbmu.ac.ir/nafas/article/view/33609