(1)
علیپورشهیرب.; اصفهانی خالقیآ.; عرب زادهم.; علیپور شهیرم. تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب کرونا و مولفه های آن بر پزشکان در دوره همه گیری بیماری کرونا: تاثیر ذهن آگاهی بر اضطراب کرونا و مولفه های آن بر پزشکان . نفس 2021, 8.