(1)
محمدخانا.; کمالی نژادم.; سرمدیانح.; لطیفیس. ا.; بهرامیم.; حسین زادهو.; نجفیب.; سعیدیف. کارآزمایی بالینی شربت موکوزیفت: یک فرآورده طبیعی جهت بهبود علایم بالینی بیماری COVID-19. نفس 2021, 7.