[1]
علیپورشهیرب., اصفهانی خالقیآ., عرب زادهم. و علیپور شهیرم. 2021. تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب کرونا و مولفه های آن بر پزشکان در دوره همه گیری بیماری کرونا: تاثیر ذهن آگاهی بر اضطراب کرونا و مولفه های آن بر پزشکان . فصلنامه نفس. 8, 2 (سپتامبر 2021).