[1]
محمدخانا., کمالی نژادم., سرمدیانح., لطیفیس.ا., بهرامیم., حسین زادهو., نجفیب. و سعیدیف. 2021. کارآزمایی بالینی شربت موکوزیفت: یک فرآورده طبیعی جهت بهبود علایم بالینی بیماری COVID-19. فصلنامه نفس. 7, 1 (ژانویه 2021).