1.
عباسیم. سخن سردبیر. MHJ [اینترنت]. 3 فوریه 2015 [ارجاع شده 25 ژوئن 2022];6(19):7-10. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/8122