1.
فیض آبادیز, جوانر, مکبری‏ نژادر, علی‏ اصلژ. درمان‌های بی‏خوابی از دیدگاه طب سنّتی ایران و مقایسه آن با طب نوین. MHJ [اینترنت]. 3 فوریه 2015 [ارجاع شده 25 ژوئن 2022];6(19):185-08. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/8120