1.
موید محسنیس, ناصریم, یارقلیم. معرفي مفردات دارويي مؤثر درتسهیل زایمان در طب سنتي ايراني. MHJ [اینترنت]. 24 نوامبر 2014 [ارجاع شده 25 ژوئن 2022];6(19):153-66. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/7554