1.
احمدبگیس, جعفریانع, هاشم دباغیانف, علی اصلژ, واعظیسا. مروری بر صرع مشارکت معدی از دیدگاه طب سنّتی ایران. MHJ [اینترنت]. 24 نوامبر 2014 [ارجاع شده 25 ژوئن 2022];6(19):139-52. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/7552