1.
چنگیزی آشتیانیس, شمسیم, فرازیعا. مروري گذرا بر آرا و نظرات ابن سینا، اخوینی و تفلیسی در باب تب و تشخیص بیماری‌ها و مقایسه آن با طب نوین. MHJ [اینترنت]. 24 نوامبر 2014 [ارجاع شده 30 ژوئن 2022];6(19):111-37. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/7551