1.
تن‫ ساز م, بهمن م, نبی میبدی ر. بررسی حقنه، تاریخچه، روش و اندیکاسیون‫های آن و مقایسه کاربردهای آن از دیدگاه طب سنّتی و طب جدید‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. mhj [اینترنت]. 24 نوامبر 2014 [ارجاع شده 23 جولای 2024];6(19):45-71. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/7547