1.
تن‫ سازم, بهمنم, نبی میبدیر. بررسی حقنه، تاریخچه، روش و اندیکاسیون‫های آن و مقایسه کاربردهای آن از دیدگاه طب سنّتی و طب جدید‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. MHJ [اینترنت]. 24 نوامبر 2014 [ارجاع شده 25 ژوئن 2022];6(19):45-1. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/7547