1.
مظفر پورسع, خدادوستم, شیرافکنه, یوسفیم, میرزاپورم. الگوی اولویت‌بندی داروها در منابع طب سنّتی ایران. MHJ [اینترنت]. 24 نوامبر 2014 [ارجاع شده 25 ژوئن 2022];6(19):11-8. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/7545