1.
فردیارم. مجدالاطبا و انتشار روزنامه‌های «اتحاد ملی» و «اقبال» در تبریز. mhj [اینترنت]. 21 فوریه 2022 [ارجاع شده 19 آگوست 2022];13(46):1-19. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/32943