1.
حق‌شناسح, فرح‌زادیع, مومنیع. واکاوی تاریخی رابطه تجاری مسلمانان با غیرمسلمانان؛ معیارها و اهداف. Med Hist J [اینترنت]. 16 ژانویه 2021 [ارجاع شده 13 آوریل 2021];12(1):87-8. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/32093