چنگیزی آشتیانیسعید, شمسیمحسن, و فرازیعلی اصغر. “مروري گذرا بر آرا و نظرات ابن سینا، اخوینی و تفلیسی در باب تب و تشخیص بیماری‌ها و مقایسه آن با طب نوین”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 6, no. 19 (نوامبر 24, 2014): 111-137. دسترسی می 28, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/7551.