تن‫ ساز مژگان‬‬‬‬‬‬‬‬‬, بهمن مریم, و نبی میبدی راضیه. “بررسی حقنه، تاریخچه، روش و اندیکاسیون‫های آن و مقایسه کاربردهای آن از دیدگاه طب سنّتی و طب جدید‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 6, no. 19 (نوامبر 24, 2014): 45–71. دسترسی جولای 16, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/7547.