حق‌شناسحامد, فرح‌زادیعلی‌اکبر, و مومنیعابدین. “واکاوی تاریخی رابطه تجاری مسلمانان با غیرمسلمانان؛ معیارها و اهداف”. مجله تاریخ پزشکی 12, no. 1 (ژانویه 16, 2021): 87-98. دسترسی آوریل 13, 2021. https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/32093.