عباسیم. “سخن سردبیر”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, ج 6, ش 19, فوریه 2015, صص 7-10, doi:10.22037/mhj.v6i19.8122.