فیض آبادیز., جوانر., مکبری‏ نژادر., و علی‏ اصلژ. “درمان‌های بی‏خوابی از دیدگاه طب سنّتی ایران و مقایسه آن با طب نوین”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, ج 6, ش 19, فوریه 2015, صص 185-08, doi:10.22037/mhj.v6i19.8120.