حاجی منفرد نژادم., و حیدریم. “«مرگ» از دیدگاه طب سنّتی ایران با تأکید بر آثار علامه قطب‌الدین شیرازی”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, ج 6, ش 19, نوامبر 2014, صص 167-84, doi:10.22037/mhj.v6i19.7555.