موید محسنیس., ناصریم., و یارقلیم. “معرفي مفردات دارويي مؤثر درتسهیل زایمان در طب سنتي ايراني”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, ج 6, ش 19, نوامبر 2014, صص 153-66, doi:10.22037/mhj.v6i19.7554.