احمدبگیس., جعفریانع., هاشم دباغیانف., علی اصلژ., و واعظیس. ا. “مروری بر صرع مشارکت معدی از دیدگاه طب سنّتی ایران”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, ج 6, ش 19, نوامبر 2014, صص 139-52, doi:10.22037/mhj.v6i19.7552.