چنگیزی آشتیانیس., شمسیم., و فرازیع. ا. “مروري گذرا بر آرا و نظرات ابن سینا، اخوینی و تفلیسی در باب تب و تشخیص بیماری‌ها و مقایسه آن با طب نوین”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, ج 6, ش 19, نوامبر 2014, صص 111-37, doi:10.22037/mhj.v6i19.7551.