عسکریف., سياهپوشم., و نجات‌بخشف. “رویکرد طب سنتی ایران و طب کلاسیک در تغذيه اختصاصی کبد در سلامت و بیماری”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, ج 6, ش 19, نوامبر 2014, صص 73-90, doi:10.22037/mhj.v6i19.7548.