تن‫ سازم., بهمنم., و نبی میبدیر. “بررسی حقنه، تاریخچه، روش و اندیکاسیون‫های آن و مقایسه کاربردهای آن از دیدگاه طب سنّتی و طب جدید‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, ج 6, ش 19, نوامبر 2014, صص 45-71, doi:10.22037/mhj.v6i19.7547.