نیمروزیم., بمانیم., زارعم., زازرانیس., سلطان‌آبادین., فتحیم., و فیروز پورم. “نقش حرارت در سلامت از دیدگاه طب سنتی و پزشکی نوین”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, ج 6, ش 19, نوامبر 2014, صص 29-44, doi:10.22037/mhj.v6i19.7546.