مظفر پورس. ع., خدادوستم., شیرافکنه., یوسفیم., و میرزاپورم. “الگوی اولویت‌بندی داروها در منابع طب سنّتی ایران”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, ج 6, ش 19, نوامبر 2014, صص 11-28, doi:10.22037/mhj.v6i19.7545.