جعفری دهکردیع., سهراب‏وندف., ناظما., میناییب., هاشم دباغیانف., صادقپورا., علی‏ اصلژ., و مکبّری‌نژادر. “تهوع و استفراغ بارداری و مروری بر علل و اسباب و درمان‌های آن در طب سنتی ایران”. مجله تاریخ پزشکی, ج 5, ش 14, جولای 2013, صص 33-48, doi:10.22037/mhj.v5i14.4730.