سلیم پور آبکنار س., و سلیم پور آبکنار م. “تاریخچه شیوه های سنتی درمان با تأکید بر نقش «اقلیم جغرافیایی» در روستای آبکنارِ استان گیلان”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, ج 13, ش 46, ژانویه 2022, صص 1-24, doi:10.22037/mhj.v13i46.34598.