قنادیع., و داودین. س. “«درخت مسواك» در آموزه‌هاي طب اسلامي، طب سنتي و دانش نوين بشري”. مجله تاریخ پزشکی, ج 3, ش 9, مارس 2012, صص 119-32, doi:10.22037/mhj.v3i9.3429.