فردیارم. “مجدالاطبا و انتشار روزنامه‌های «اتحاد ملی» و «اقبال» در تبریز”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, ج 13, ش 46, فوریه 2022, صص 1-19, doi:10.22037/mhj.v13i46.32943.