حق‌شناسح., فرح‌زادیع., و مومنیع. “واکاوی تاریخی رابطه تجاری مسلمانان با غیرمسلمانان؛ معیارها و اهداف”. مجله تاریخ پزشکی, ج 12, ش 1, ژانویه 2021, صص 87-98, doi:10.22037/mhj.v12i00.32093.