عطارزاده ع., و پورصالح امیری س. “کاربردهای آیینی نقوش و کتیبه‌های ظروف و جام‌های جادوپزشکی با تأکید بر جام‌های دوران اسلامی ایران”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, ج 11, ش 38, دسامبر 2019, صص 59-73, doi:10.22037/mhj.v11i38.27291.