گل باغ مهیاریف., حمزه‌نژادم., و حاتمیانم. “تدابیر طبی (آسایش اقلیمی) از دیدگاه ابن سینا در مکان‌یابی شهر و تأثیر آن بر فضاهای اقلیمی خانه در معماری سنتی (نمونه موردی اصفهان)”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, ج 11, ش 40, مارس 2020, صص 51-68, doi:10.22037/mhj.v11i40.22661.