توکلی کاخکی م., غفاری ف., و متوسلیان م. “واژه‌های معادل افسردگی در متون طب سنتی ایران”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, ج 9, ش 30, ژوئن 2017, صص 115-37, doi:10.22037/mhj.v9i30.17414.