ساکت خ., فیض‌آبادی ز., خدابخش م., و حامدی ش. س. “درمان‌های صرع از دیدگاه طب سنتی ایران و طب نوین”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, ج 9, ش 30, ژوئن 2017, صص 27-53, doi:10.22037/mhj.v9i30.17411.