قربان نژادپ., و عیاریم. “معرفی رسائل طب سنتی در سفینه تبریز (پیشگیری، درمان، دارو)”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, ج 9, ش 32, فوریه 2018, صص 19-29, doi:10.22037/mhj.v9i32.17156.