گنج‌بخش زمانیم. “استفاده ابزاري انگلستان و روسيه از توسعه پزشكي و بهداشتي در ايران دوره‌ی قاجاريه براي بسط نفوذ سياسي و اقتصادي”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, ج 2, ش 4, آوریل 2016, صص 165-92, doi:10.22037/mhj.v2i4.12248.