قاسمی مرتقیم., بهرامیم., حیدریآ., مرزبانم., و حسنید. “افیون و سندرم ترک اعتیاد در طب سنتی ایران”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, ج 7, ش 23, دسامبر 2015, صص 127-49, doi:10.22037/mhj.v7i23.10812.