[1]
فیض آبادیز., جوانر., مکبری‏ نژادر., و علی‏ اصلژ., “درمان‌های بی‏خوابی از دیدگاه طب سنّتی ایران و مقایسه آن با طب نوین”, MHJ, ج 6, ش 19, صص 185-208, فوریه 2015.