[1]
حاجی منفرد نژادم. و حیدریم., “«مرگ» از دیدگاه طب سنّتی ایران با تأکید بر آثار علامه قطب‌الدین شیرازی”, MHJ, ج 6, ش 19, صص 167-184, نوامبر 2014.