[1]
موید محسنیس., ناصریم., و یارقلیم., “معرفي مفردات دارويي مؤثر درتسهیل زایمان در طب سنتي ايراني”, MHJ, ج 6, ش 19, صص 153-166, نوامبر 2014.