[1]
احمدبگیس., جعفریانع., هاشم دباغیانف., علی اصلژ., و واعظیس. ا., “مروری بر صرع مشارکت معدی از دیدگاه طب سنّتی ایران”, MHJ, ج 6, ش 19, صص 139-152, نوامبر 2014.