[1]
چنگیزی آشتیانیس., شمسیم., و فرازیع. ا., “مروري گذرا بر آرا و نظرات ابن سینا، اخوینی و تفلیسی در باب تب و تشخیص بیماری‌ها و مقایسه آن با طب نوین”, mhj, ج 6, ش 19, صص 111-137, نوامبر 2014.