[1]
تن‫ ساز م., بهمن م., و نبی میبدی ر., “بررسی حقنه، تاریخچه، روش و اندیکاسیون‫های آن و مقایسه کاربردهای آن از دیدگاه طب سنّتی و طب جدید‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬”, mhj, ج 6, ش 19, صص 45–71, نوامبر 2014.